2. Narzędzia zaznaczania

Rysunek 14.8. Narzędzia zaznaczania

2.1 Właściwości ogólne

Narzędzia zaznaczania pozwalają na zaznaczanie obszarów warstw i obrazów, umożliwiając pracę nad nimi. Obszary niezaznaczone pozostają niezmienione. Każde z narzędzi posiada swoje właściwości, ale mają też cechy wspólne. Te cechy wspólne są opisane poniżej; różnice opisano oddzielnie dla każdego narzędzia. Informacje, o „zaznaczaniu” można znaleźć w Zaznaczanie.
Istnieje siedem narzędzi zaznaczania:
W niektórych przypadkach „Ścieżki” również zachowują się jak zaznaczenie: każda zamknięta ścieżka zmienia się w zaznaczenie. Narzędzie ma jednak więcej możliwości, a jego opcje różnią się od opcji narzędzi zaznaczania.

2.1.1 Klawisze modyfikujące (Domyślne)

Zachowanie Narzędzi zaznaczania zmienia się pod wpływem przytrzymania Ctrl, Shift, Alt i ich kombinacji, przed, po i w trakcie zaznaczania.
Uwaga
Doświadczeni użytkownicy uważają klawisze modyfikujące za przydatne, początkujący zaś wolą przyciski trybu (opisane poniżej), uważając je za bardziej widoczny sposób zmian w procesie zaznaczania.
Ctrl
Przytrzymywanie Ctrl w trakcie tworzenia zaznaczenia ma dwa rezultaty w zależności od tego, kiedy klawisz został naciśnięty:
  • Przytrzymanie Ctrl przed rozpoczęciem zaznaczania spowoduje ustawienie dla narzędzia trybu odejmowania (dopóki klawisz jest wciśnięty).
  • Przytrzymanie Ctrl po rozpoczęciu zaznaczania spowoduje, że efekt będzie zależny od wybranego narzędzia.
Alt
Przytrzymanie Alt pozwala na przemieszczanie aktywnego zaznaczenia (tylko ramki, nie zawartości). Jeśli przesuwany jest cały obraz, a nie tylko zaznaczenie, należy przytrzymać kombinację Shift+Alt. Klawisz Alt jest niekiedy używany przez system operacyjny (GIMP tego nie wie), także funkcja ta nie zawsze działa.
Shift
Efekt przytrzymania Shift zależy od tego, kiedy klawisz został przyciśnięty:
Przytrzymanie Shift przed rozpoczęciem zaznaczania spowoduje aktywację trybu dodawania (dopóki klawisz będzie przytrzymywany).
Efekt przytrzymania Shift po rozpoczęciu zaznaczania jest zależny od wybranego narzędzia: np. dla zaznaczenia prostokątnego przytrzymanie klawisza spowoduje powstanie kwadratu.
Ctrl+Shift
Rezultat przytrzymania kombinacji klawiszy Ctrl+Shift zależy od wybranego narzędzia. Dla wszystkich narzędzi, tryb zaznaczenia przełączy się na tryb przecięcia, tak więc powstanie zaznaczenie, będące częścią wspólną istniejącego zaznaczenia i nowego zaznaczenia. Aby poznać ich działanie, najlepiej jest eksperymentować z różnymi kombinacjami Ctrl+Shift i puszczaniem ich razem i oddzielnie, przed i po puszczeniu LPM (lewy przycisk myszy).
Klawisze modyfikujące przesuwanie zaznaczenia
Ctrl + Alt + Lewy przycisk myszy i przeciągnij i Shift + Alt + Lewy przycisk myszy i przeciągnij, aby przenieść zaznaczenia. Patrz rozdział 2.1 "Przenoszenie zaznaczenia".
Spacja
Przytrzymanie Spacji spowoduje, że narzędzie zaznaczania stanie się narzędziem przesunięcia, dopóki klawisz jest wciśnięty.

2.1.2 Opcje

Rysunek 14.9. Wspólne opcje narzędzi zaznaczania
Poniżej opisano opcje wspólne dla wszystkich narzędzi zaznaczania. Opcje, charakterystyczne tylko dla jednego narzędzia lub działające na różne narzędzia w różny sposób zostały opisane w rozdziałach poświęconych danemu narzędziu. Bieżące ustawienia tych opcji są wyświetlane w oknie opcji narzędzia, które najlepiej jest mieć ciągle otwarte podczas pracy z narzędziami. Większość użytkowników lokuje to okno pod paskiem narzędzi. Aby wygląd okna nie zmieniał się, wyświetlane są wszystkie opcje, nawet jeśli niektóre z nich nie mają wpływu na dane narzędzie.
Tryb
Opcja ta określa sposób, w jaki nowe zaznaczenie będzie będzie się zachowywało wobec zaznaczenia już istniejącego. Funkcje tych przycisków dublują klawisze modyfikujące. Jak było powiedziane wyżej, doświadczeni użytkownicy korzystają z klawiszy modyfikujących, początkujący zaś wolą przyciski.
Tryb zamiany usuwa istniejące zaznaczenie i tworzy nowe.
Tryb dodawania dodaje nowe zaznaczenie do już istniejącego.
Tryb odejmowania odejmuje nowo zaznaczony obszar od już istniejącego zaznaczenia.
W trybie przecinania, nowe zaznaczenie powstanie w miejscu, w którym istniejące i nowe zaznaczenie pokrywają się.
Wygładzaj
Opcja ta ma wpływ na niewiele narzędzi zaznaczania. Powoduje ona wygładzenie krawędzi zaznaczenia.
Zmiękczaj krawędzie
Opcja ta sprawia, że krawędzie zaznaczenia stają się rozmyte, tak że piksele na granicy zaznaczenia są zaznaczone tylko częściowo. Więcej informacji na temat cieniowania znajduje się na Cieniowanie.

Na podstawie:
https://docs.gimp.org/2.10/en/gimp-tools-selection.html